+90 (212) 454 43 00

  info@metro-properties.com.tr
METRO PROPERTIES GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Temel hak ve özgürlüklerin korunması, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı şirketimiz Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş’ nin (‘Şirket’) öncelikli prensipleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil Şirket ile ilişkili tüm kişilere ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘KVKK’) uygun olarak işliyor ve koruyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler temel olarak; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, değerlendirme/şikayet yönetimi süreçlerinin ve hukuki uyum sürecinin yürütülmesi, denetim ve mali işler vb. işlemlerin sağlıklı gerçekleştirilmesi, Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket faaliyetlerinin devamı ve sürdürülebilirliği ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileri yukarıda bahsedilen amaçlarla KVKK’na uygun bir biçimde yurtiçinde ve yurtdışındaki şirket ortaklarımızla ve Metro grup şirketleri/iştirakleri ile yurtiçinde bulunan ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla, hizmet aldığımız firmalarla ve/veya iş ortaklarımızla paylaşmaktayız.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel veriler, KVKK 5/2.maddede belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’na uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11.maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nun 11.maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıda yer alan hakları haizdir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklar aşağıda yer alan yöntemlerden biri tercih ederek kullanılabilir:
 1. https://www.metro-properties.com.tr/tr/bilgi-edinme-basvuru-formu adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Caddesi No:22 Özden İş Merkezi Kat:1 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine şahsen iletilmesi (nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport gibi kimlik doğrulayan belge gösterilmesi kaydıyla başvuru işleme alınacaktır).
 2. https://www.metro-properties.com.tr/tr/bilgi-edinme-basvuru-formu adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Caddesi No:22 Özden İş Merkezi Kat:1 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.
 3. https://www.metro-properties.com.tr/tr/bilgi-edinme-basvuru-formu adresinde bulunan formun doldurulup 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla metroproperties@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi.


Nisbetiye Mahallesi,Nisbetiye Caddesi No:22
Özden İş Merkezi Kat:1 34340 Beşiktaş/İstanbul
  +90 (212) 454 4300
  info@metro-properties.com.tr
  +90 (212) 478 9382
  www.metro-properties.com.tr